วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่1

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วัตถุประสงค์
1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา
2.ให้เข้าใจจิตวิทยาการรับรุ้ การเรียนรุ้ และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอน และการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลงการผลิต และการใช้สือการเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
6.ให้ผูเรียนสามารถทำสื่อการสอน โดยการป้อนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์แบบสัมผัสได้

ไม่มีความคิดเห็น: